შპს „მარნეული-ტვ“ -ს 2018 წლის ანგარიში – 26 აპრილი 2019 წელი

დამოუკიდებელი აუდიტის დასკვნა შ.პ.ს. „მარნეული ტვ“-ის ფინანსური ანგარიშზე (2019 წელი)

შესაბამისობის დეკლარაცია 2019 წელი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიას შ.პ.ს. „მარნეული ტვ“-ს 2017 წლის ანგარიში (27 აპრილი 2018 წელი)

შესაბამისობის დეკლარაცია 2018 წელი

დამოუკიდებელი აუდიტის დასკვნა შ.პ.ს. „მარნეული ტვ“-ის ფინანსური ანგარიშზე (2018 წელი)