დაბეჭდვა

კონტაქტი

Posted in მარნეულის ტელევიზია

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil.:      558150929
                0(32 )2184990

                0(357)221592

დაბეჭდვა

შესაბამისობის დეკლარაცია

Posted in მარნეულის ტელევიზია

 

 

 

komunikac. ang2016

 

 

 

2016 წლის აუდიტის დასკვნა

kom a1

kom a2

 

 

შესაბამისობის დეკლარაცია 2017 წელი

Shesabamisobis deklaracia 2017 

 

შესაბამისობის დეკლარაცია

SHESABAMISOBIS DEKLARACIA

 

 

2015 წლის აუდიტის დასკვნა

 

aoditoruli daskvna 2015 w

 

auditoruli daskvna 1

 

 

2015 წლის ანგარიში

 

 

2016 წლის ანგარიში

 

პოლიტიკური რეკლამის ტარიფი

POLITIKURI REKLAMIS TARIFI

წერილი არჩევნებში პოლიტიკური ფასიანი რეკლამის განთავსებაზე

წერილი არჩევნებში პოლიტიკური ფასიანი რეკლამის განთავსებაზე

 

 

 

 

 

 

 

დაბეჭდვა

რეკლამა მხოლოდ ჩვენთან ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე!

Posted in მარნეულის ტელევიზია

შპს „მარნეული ტვ“   სარეკლამო პრაისი

მარნეულის ტელევიზიის მაუწყებლობა ღია  ციფრული  DVBT  ფორმატით ვრცელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მთელ რეგიონზე , ასევე ბოლნისის, თეთრიწყაროს და გარდაბნის მუნიციპალიტეტების მიმდებარე ტერიტორიებზე. კომპანიის მაუწყებლობა ჩართულია გლობალ TV ის საეთერო საკაბელო ქსელში, მთელი საქართველოს მასშტაბით, აგრეთვე რუსთავისა და გარდაბნის საკაბელო სატელევიზიო ქსელში. მაუწყებლობა ხორციელდება ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე.

1 წუთის ღირებულება  პრაიმთაიმში        17:00 -23:00 სთ .მდე          25 ლარი 

არაპრაიმთაიმში 09:00-17:00 სთ. მდე   და 23:00-02:00 სთ.მდე          20 ლარი 

ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით

 ფასდაკლებები წუთობრივი პაკეტების მიხედვით

 1. პაკეტი 40 წთ  დან — 3%
 2. პაკეტი 50 წთ  დან — 5%             
 3. პაკეტი 60 წთ დან — 10% 
 4. პაკეტი 75 წთ დან — 15%
 5. პაკეტი 90 წთ დან — 20%
 6. პაკეტი 105 წთ დან — 25%
 7. პაკეტი 120 წთ დან — 25%
 8. პაკეტი 135 წთ დან — 30%
 9. პაკეტი 150 წთ დან — 33%           
 10. პაკეტი 165 წთ დან — 35%           
 11. პაკეტი 170 წთ დან — 36%            
 12. პაკეტი 185 წთ დან — 38%           
 13. პაკეტი 195 წთ დან — 39%         
 14. პაკეტი 205 წთ დან — 40%         
 15. პაკეტი 220 წთ დან — 42% 

 

განცხადება ––ერთი სიტყვის ღირებულება         50 თეთრი + დღგ

ერთ წუთამდე სარეკლამო რგოლის გადაღება და მონტაჟი   210 ლარი  დღგ-ს ჩათვლით

საეთერო დრო ––ერთი წუთის ღირებულება    50 ლარი+დღგ

 

 

 

 

ყველა სამთავრობო სტრუქტურისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების საყურადღებოდ!

სამაუწყებლო კომპანია შპს „მარნეული ტვ“-ს  ეთერში ყველა სოციალური რეკლამის განთავსების და ამ რეკლამებისთვის სტატუსის მინიჭების დელეგირებული უფლება მინიჭებული აქვს არასამთავრობო ორგანიზაცია - „საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოცისაციას“  მის.: ქ . თბილისი  ლეონიძის ქ. 11 ა

 

დაბეჭდვა

ორგანიზაციის მისია

Posted in მარნეულის ტელევიზია

ორგანიზაციის მისია

 

                               Cvens Sesaxeb

   marneulis telekompania, rogorc SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba "marneuli tv" 2006 wlis 1 ivniss daarsda.

. elekompanია  „მარნეულიტვ „-ს განცხადებული  miსია _ regionSi  saxelmwifoebrivi azrovnebis aRdgena- gaZliereba და yoveldRiur cxovrebaSi  moqalaqeTa Tandgomaa.

igi daarsebisTanave regionis da marneulis  raionis axali ambebis gaSuqebis avangardSi Cadga როგორცქართულ-აზერბაიჯანულენოვანი ერთადერთი ტელესადგური, რომლის  mauwyebloba marneulis raionsa და მის  Semogarens moicavs azerbaijanisა და სომხეთის  sazRvramde. potenciuri 200 000 mayurebliT, TvrametsaaTiani mauwyeblobiTროგორც ადგილობრივ ციფრულ მულტიპლექსის მეშვეობით-ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით-კომპანია „გლობალ ტვ-ს“ საშუალებით. მარნეული ტვ-ს მაუწყებლობა ვრცელდება ასევე ინტერნეტითაც,  ვებგვერდზე www.marneulitv.ge     და  პორტალზე    www.myvideo.ge

 telekompaniis prioriteti, ZiriTadad adgilobrivi axali ambebi, SemecnebiTi programebi, da aqtualur problemebisadmi miZRvnili gadacemebia პირდაპირ ეთერში.

 telekompania "marneuli tv" aris saqarTvelos regionalu mauwyebelTa asociaciis wevri, Cven saTanamSromlo kontaqtebi gvaqvs saqarTvelos TiTqmis yvela damoukidebel regionalur telekompaniasTan aseve urTierTgacvliTi, staJirebis programebi ucxeTis, rig televiziebTan. ადგილობრივი მოსახლეობის ნდობა  და ყურადობა ჩვენი მაღალი რეიტინგის საფუძველია,  რაც დაინტერესებულ პირებისა და ორგანიზაციების ყურადღებას იპყრობს, შესაბამისად ბუნებრივია რეკლამის დამკვეთთა  მაღალი ინტერესიც.